اولین همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر سماله برگزار گردید

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400