راهپيمايي روز قدس در شهر سماله برگزار گردید.

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400