آغاز طرح آبرسانی به شهر سماله و 21 روستای بخش عقیلی

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : پنجشنبه 01 مهر 1400