وضعیت نامطلوب تابلوهای ورودی شهر سماله

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : چهارشنبه 28 مهر 1400