چرا مرکز بهداشتی درمانی سماله 24 ساعته نیست؟

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400