شهر سماله همچنان فاقد سالن ورزشی میباشد

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400