شهر سماله ، شهری با دیرینه تاریخی اما ...

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400