چرا بازارچه شهرداری سماله افتتاح نمی شود !؟

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400