اختصاص 1000 میلیارد ریال برای خرید تضمینی سیب و پیاز

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400