برگزاری اولین جلسه عمومی شورای اسلامی در سال 93 با مردم

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400