اختصاص 1000 تن قیر جهت آسفالت و بهسازی جاده های روستایی

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400