بهربرداری از اولین دستگاه خودپرداز در شهر سماله

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400