به داد اثار تاریخی شهر سماله قبل از تخریب شدن آنها برسید ...

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : سه شنبه 27 مهر 1400