شرکت تولیدی فراورده های لبنی وغذایی بهار سماله (ناوک) افتتاح شد

شهر سماله

سماله

somaleh

بخش عقیلی

امروز : پنجشنبه 29 مهر 1400